Garantivillkor

Garantivillkor

K.G.F BBQ ger 2 års garanti från inköpsdatum
Produkt inköpt i Sverige
K.G.F BBQ nationella garanti

Bästa kund, alla K.G.F BBQ -produkter är utformade och tillverkade efter högt satta standarder och har god prestanda samt är enkla att använda och installera. Om du skulle stöta på några problem när du installerar eller använder produkten rekommenderar vi att du först läser bruksanvisningen eller informationen på supportsidan på webbplatsen.

Om produkten skulle visa sig vara defekt kommer K.G.F BBQ, att reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren i det land där du köpte produkten.

Denna nationella garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund eller dina rättigheter gentemot säljaren vid inköp.

Vad omfattas av garantin?

K.G.F BBQ garanterar produkter

  • som har köpts från en auktoriserad K.G.F BBQ återförsäljare.
  • för den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges. Garantin börjar gälla den dag du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare och upphör att gälla efter den angivna garantiperioden. Om defekter som beror på felaktigheter i material eller tillverkning uppstår under garantiperioden kommer K.G.F BBQ att reparera eller byta ut produkten. Vid byte av produkt gäller originalproduktens inköpsdatum som startdatum för garantin. K.G.F BBQ garanti gäller endast om produkten har hanterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

Vad omfattas inte?

Garantin omfattar inte förluster som har uppstått som följd av felet, inklusive men inte begränsat till dataförluster eller förlorade affärer.

K.G.F BBQ garanti gäller inte
•om inköpshandlingarna har ändrats på något sätt eller är oläsliga
•om modell-och/eller serienumret (om sådant finns) har ändrats, tagits bort eller är oläsligt
•om reparationer eller ändringar av produkten har utförts av en icke-auktoriserad organisation eller person
•om produkten används för kommersiella ändamål
•om defekten har orsakats av missbruk eller felaktig användning av produkten eller av omgivningsförhållanden som inte rekommenderas för produkten
•om defekten har orsakats av ansluten kringutrustning, annan utrustning eller tillbehör som inte rekommenderas av K.G.F BBQ
•om skadan har orsakats av en olycka, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, onormal användning, vatten eller eld, naturkatastrofer eller transportolyckor skador som orsakats av djur
•om produkten är defekt på grund av slitage på delar som kan anses vara förbrukningsartiklar till sin natur eller skada på delar tillverkade av trä, keramik och metall som uppkommit av normalt användande
•om produkten inte fungerar korrekt för att den inte ursprungligen designats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för det land där du använde den

 

Defekt produkt?

För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant eller söker efter ytterligare information på supportsidorna på webbplatsen innan du kontaktar K.G.F BBQ eller din återförsäljare. Om du vill rapportera ett problem med produkten och få service kontaktar du K.G.F BBQ kundtjänst eller din återförsäljare. Kontaktuppgifter finns på denna webbplats.

För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt bör du ha följande tillgängligt när du ringer:

  • Originalfakturan eller kvittot, där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges.
  • Produktens serienummer om ett sådant finns (alla K.G.F BBQ -produkter har inte serienummer).

Modellnumret (kallas ibland modell-ID) och serienumret anges på produktens baksida eller undersida.